Reglement vertrouwenspersoon

Het bestuur van Volleybal Vereniging Harlingen wijst minimaal één persoon aan die de functie van vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen.

De algemene taak van de vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld.

De vertrouwenspersoon heeft voorts de volgende taken:

 • De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders en vrijwilligers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;
 • De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt
 • De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht
 • De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
 • De vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert
 • De vertrouwenspersoon neemt bij zijn/haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd; De vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij
 • De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar hij/zij brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie
 • Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereikt, kan hij/zij deze ter kennis brengen van het bevoegd gezag
 • De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst gedag wordt in ieder geval verstaan: – seksuele intimidatie – bedreiging – discriminatie- pesten.

Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.

Wordt in eerste instantie een bestuurslid van de vereniging of een ander vertrouwd lid van de vereniging benaderd, dan kan op verzoek van de betrokkene de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Een bestuurslid of een vrijwilliger van de vereniging wijst de melder van ongewenst gedrag op de mogelijkheid een vertrouwenspersoon in te schakelen.

Alleen met toestemming van de betrokkene kan de vertrouwenspersoon derden binnen de vereniging (bijv. bestuursleden) in kennis stellen van de inhoud van de melding.

Zo nodig vindt na het doorspelen van de melding aan de vertrouwenspersoon nog nader overleg plaats. Op verzoek van betrokkene kunnen bestuursleden of andere derden direct of in een later stadium aan het gesprek tussen de betrokkene en de vertrouwenspersoon deelnemen.

 • Een lid van de vereniging dat als vertrouwenspersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of geroyeerd als gevolg van een actie die vanuit de functie van de vertrouwenspersoon is ingezet.
 • De vertrouwenspersoon heeft de mogelijkheid in overleg met de vereniging en op kosten van de vereniging extern advies in te schakelen indien hij/zij dit in een hem/haar voorgelegde zaak nodig acht.

Vastgesteld 20 mei 2014

Waarom heeft volleybal vereniging Harlingen een vertrouwenspersoon

luisterend-oor

VVH wil natuurlijk een veilige volleybalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met volleybal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Er is niet een lijstje te maken van dingen die wel of niet seksueel intimideren of agressie zouden zijn. Met anderen woorden het gaat niet over de bedoelingen van degene die de ongewenste aandacht geeft, maar het gaat om hoe het over komt.

Ook de reden waarom iemand zich zo opstelt doet er niet toe om vast te stellen of er sprake is van ongewenste intimiteiten, agressie of geweld. Zelfs de toerekeningsvatbaarheid van een sportbetrokkene speelt geen rol. De praktijk is overigens wel een heel stuk ingewikkelder, immers, wat de één als hinderlijk ervaart, hoeft de ander niet te storen.

 Dat is dan ook één van de redenen waarom VVH een vertrouwenspersoon heeft aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en spelers. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van Volleybal Vereniging Harlingen ?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw team wel klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. In het algemeen is dit wanneer er sprake is van machtsmisbruik in afhankelijkheid situaties, dit kan zich uiten in:

 •  pesten en gepest worden;
 • grensoverschrijdend gedrag’: Wat betreft bedreigen, discrimineren, afpakken, vernielen, bezeren, agressie, geweld.
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort (buitensluiten)
 • grensoverschrijdend gedrag’: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig* een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
 • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van VVH op de juiste plaats is.

Wie is de vertrouwenspersoon van Volleybal Vereniging Harlingen ?

Aafke Kreuwel
mail : [email protected]

Tel.:                        0517-412418
Werkmobiel:        06-54910446